De persberichten van Vrije Radio Space

De tijdslijn van Vrije Radio Space, berichten en anderen nuttige informatie die in de gesproken en geschreven media zijn verschenen.

 

Selecteer het gewenste persjaar: 1982 1983 1984 1985 1986 1987 - 1990 1991 2012 2013 2019 2020 2022 2023

 

2023

 

 

 

knipsel Infokrant Alveringem 2023

Allereerste melding in "infokrant juli-augustus 2023": alveringem.be

 

2022

KW 9 sept 2022 START

Krant van West-Vlaanderen vr 9 sept. 2022 / Alveringem: De start van Radio SPACE 8-12 sept 2022.

 

40 jaar jubilem ontstaan van de radio!

Infokrant Alveringem 40-ste jaargang sept.-okt. 2022: Radio SPACE maakt JUBILEUM Comeback! UItzendfrequentie is 94,90 FM.

 

"Groot Alveringem maakt ruimte voor Radio Space": radiovisie.eu

 

Persfoto comeback Radio SPACE 2022

Krant van West-Vlaanderen vr 25 maart 2022 / Alveringem: De comeback van Radio SPACE sept 2022.

Top

2020

HLN 3 sept 2020 KERMISPLEZIER

Het Laatste Nieuws HLN 03 sept 2020 editie Alveringem: KERMISPLEZIER.


Infokrant sept-okt 2020 - Alveringem buiten-gewoon, ook in deze coronaperiode: KERMISRADIO 2020.


2019

Radio Space 2019

Krantartikel KW ALveringem 6 sept 2019 - Radio Space met het enthousiast team (foto genomen in 't Ateljeetje):
vlnr: Thierry, Ronny van Gelder, Dirk de Leeuw, Zofo, Hugo, Caroline, Betsy, Sébastien, Lore, Mike Wilson en Bart Vervaet.


2013

Perberichten 2013 worden binnenkort geplaatst.

Top

2012
space nostalgie
Onmogelijk na te laten om deze prachtige foto als nadenken aan het Radio SPACE reuniefeest te publiceren. Deze foto werd genomen tijdens de openingsplechtigheid op vrijdagavond 14 september 2012 en werd gepubliceerd in de gemeentelijke INFOKRANT Alveringem. Editie november - december 2012

Persartikel uit "Het Wekelijs Nieuws"
editie sept 2012.

Het doorknippen van het lint was voor het radioteam de definitieve start van 4 dagen ongerept radio maken.

opening studio 14 sept 2012
streekkrant sept 2012

Persartikel in de streekkrant woensdag 5 sept 2012.

De streekkrant is de weekeditie van De Zondag.

 

 

Groot Alveringem, 8002ha groot met bijna 5000 inwoners, de target van het radiogebeuren. Door het gemeentebestuur wordt er een tweemaandelijks informatieblad verspreid. Het omvat tal van nuttige, interessante en te onthouden onderwerpen. Eén onderwerp dat zeker te onthouden is, is de radio- renünie van Radio Space, de legendarische radio van de beginjaren tachtig!

De Infrokant Alveringem, de moeite waard.
infoalveringel

Het staat dus vast dat in september 2012, wel bepaald de periode tussen 14 en 17 september, Vrije Radio Space terug op het toneel verschijnt. Het eerste gesproken radiobericht van 03 aug 2012 is daarvan het bewijs.

radiospace op radio2 Tijdens de radio-uitzending Middagpost van Radio 2 te Alveringem, meer bepaald te Fortem hadden twee DJ's de kans om publiciteit te maken voor Vrije Radio Space. Een unieke gebeurtenis. Het was dus heel even "Radio Space op Radio 2".

Top

1991

Westhoek Info Radio legt de boeken neer en stopt zijn uitzendingen. De vereniging VZW Vrije Radio Space houdt op te bestaan. De studio's worden ontmanteld, de lokalen komen terug ter beschikking van de Gemeente Alveringem. Het radioverhaal eindigt hier.

1987 - 1990

Alhoewel de partijmensen moeten waken over de politieke neutraliteit schikt en herschikt de minister de frequenties en vermogens van de bestaande radio's. Hij ziet meer heil in grote radio's. Uit een berekening zouden hierdoor 106 bestaande vrije radio's de "ether" uitvliegen. Er is een plan om 14 regionale radio's op te starten. "De toenmalige minister heeft een droom", wordt er in het mediadossier van 20 juli 1987 geschreven.

Intussen groeperen radio's zich om sterker te staan tegenover de steeds wijzigende politiek. De radio's krijgen de officiële toestemming om handelspubliciteit uitzenden.

106 radios vliegen de ether uit

 

Het zit niet goed. De iet wat grotere radio's doen aan ketenvorming, wat echter bij wet verboden was, en worden zo belangrijker en nog groter. Via een commerciële truk weten de grootmachten de wet te omzeilen. Ze trekken alle publiciteit naar zich toe, er blijft voor de kleintjes niets meer over, geen kans dus om verder te bestaan.

De grote radio's komen er. Ze worden uitgerust met krachtige zenders, hoge pylonen en ingewikkelde antennesystemen die de "kleintjes" uit de ether duwen. Ze vallen letterlijk uit de boot.

 

Top

1986

De VZW Radio Space is één van de 38 lokale radio's die in de kuststreek een zendvergunning krijgt. Vlaanderen telt dan 153 vrije radio's.

erkenning WIR

 

 

 

Een opsomming van de 38 Westvlaamse vergunde
vrije radio's waaronder Space Alveringem

 

 

Ongetwijfeld was deze erkenning een echte must zodat Westhoek Info Radio verder zou kunnen uitzenden.
Maar zoveel radio's plaatsen in een frequentiebandje tussen de 100 en 104MHz zorgt uiteraard voor problemen. Er is een geduw en getrek, en een verhuis van frequentie om hoe dan ook het zendbereik van 8km te kunnen behouden. De ene radio stoort de andere. Zelfs de regering behandelt dit punt in 1987.

 

Top

1985

De VZW Radio Space blijft bestaan. Een nieuwe groep enthousiaste mederwerkers nemen de VZW en zijn inboedel over en starten Westhoek Info Radio of WIR. Willem Lanszweert wordt de voorzitter.
Het Laatste Nieuws schrijft dat vrije radio's zullen geplaatst worden tussen de frequentie 100 tot 104MHz.. Dit wordt wettelijk bepaald door het KB van 20 augustus 1981, gepubliceerd op 19.9.1981. Hierin worden alle mogelijke technische zakens beschreven die betrekking hebben tot het aanleggen en doen werken van de stations voor lokale klankradio-omroep.
In Vlaanderen evolueert het radiogebeuren naar semi-professionele toestanden. Op 26 nov 1985 schrijft De Gazet Van Anwterpen dat vrije radio maken minimum één miljoen BEF (25.000 euro) zal kosten.

Op 24 september 1985 ontvangt de radio zijn vergunning: de frequentie wordt 104,9MHz, het zendervermogen 25W en de antennehoogte 20 meter.

1984

Er zijn er de maandelijkse bestuurs- en ledenvergaderingen.
Op 1 mei 1984 wordt de beheerraad uitgebreid met als doel meer geld binnen te halen. Een hele procedure werd opgesteld om een betere controle over de financiën beter te beheren. Controle was er voldoende, wat er wel tekort was, was geld.
12 juni 1984: het heugelijke nieuws: Vrije Radio Space heeft nu zijn eigen erkende technische verantwoordelijke. Dit werd gemeld in een schrijven van de Regie van Telegrafie en Telefonie, de toenmalige RTT.
Eind 1984 wordt de erkenning aangevraagd. De bestuursraad maakt de balans op en besluit met de radio te kappen. Dit wordt medegedeeld aan alle medewerkers van VZW Vrije Radio Space.
Op 11 november 1984 om 22 uur valt het doek definitief over Vrije Radio Space.

Top

1983

De radio in volle glorie, in volle actie, vol enthousiasme. In dit jaar krijgt de Vrije Radio Space van het gemeentebestuur Alveringem toestemming om hun studio's in de voormalige Gemeentelijke Jongensschool onder te brengen. Hiertoe werd een overeenkomst ondertekend op 11 april 1983. Dit bleef de locatie van de radio-studio's voor de rest van zijn bestaan.
Er worden tal van fuiven en fanbals georganiseerd met als doel de geldkas van de radio te spijzen. De radio doet mee aan tal van activiteiten. Ze had een eigen systeem ontwikkeld om via de analoge telefoonlijn radio-uitzendingen vanuit andere locaties te verzorgen. De studio werd dan opgericht in een mooi opgezette caravan.
Op 4 september 1983 organiseert men tijdens de jaarlijkse weekendkermis van Hoogstade een open-deurdag.
Op zaterdag 8 oktober 1983 wordt door één van de bestuursleden van de radio deelgenomen aan het technische examen tot het bekomen van het brevet van "Technische verantwoordelijke voor de stations voor lokale klankradio-omroep".

Maar reeds in 1983 steken onheilspellende berichten de kop op. In een Limburgse krant wordt een korte maar krachtige raming gemaakt van wat radio maken zal kosten. 1983 was nog de periode van de Belgische frank (BEF). Het budget opgemaakt door de redactie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrije radio wordt peperduur

einde ether avontuur
De vrije radio wordt peperduur
Einde van het ether-avontuur

Top

1982

1982 is de start van het initiatief. In juni wordt er een schrijven gericht aan de inwoners van Hoogstade: "Bericht ter kennisgeving aan de bevolking". Hierin worden de stichters van de vereniging en het doel van de radio vermeld.

De definitieve start met de openingsceremonie is op 11 september 1982 om 16 uur 30.
Het persartikel verschijnt in de weekkrant op 16 september.partijmensen

Het startschot was nog maar pas gegeven of het volgend bericht verscheen in De Standaard op 17-09-1982: "Partijmensen moeten waken over de politieke neutraliteit van vrije radiozenders".
Het nogal ingewikkeld artikel gaat over de benoeming van de 19 leden van de "raad van niet openbare radio's":

Deze raad zal alle aanvragen die betrekking hebben tot het oprichten van een vrije radio behandelen.
Dankzij deze raad wordt de weg vrijgemaakt voor de vrije radio's.

 

 

 

 

weg vrij voor vrije radio's

vrije radiooltjes
Weg vrijgemaakt voor vrije radio's WN 09-1982
Vrije radiooltjes: Overzicht van de radio's die het
erkenningsdossier ingediend hebben.

Op 20 december 1982 wordt het erkenningsdossier overgemaakt aan de Gemeenschapsminister van Cultuur met als doel een uitzendvergunning te verkrijgen.